Regulamin usługi MAM

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., PTC sp.
2. Usługę świadczy firma Crosmo B.V., Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam, The Netherlands.
3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
• GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
• SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
• SMS MT – Short Messaging Service Mogile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS/MMS MT;
• produkty multimedialne – produkty dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne w serwisie http://www.ollando.com/pl , oferowane za pośrednictwem Serwisów Premium SMS MT;
• link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.
4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium MT na którykolwiek z numerów Premium SMS/MMS MT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Usługę można aktywować poprzez wysłanie na wskazany numer specjalny wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie serwisu (opłata za SMS aktywujący dla sieci ORANGE /T-Mobile zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM , koszt opłaty aktywacyjnej dla sieci PLUS wynosi 0 PLN ) lub wpisując kod aktywacyjny PIN, który jest przesyłany po rozwiązaniu zadania. 1.1 Serwisy dostępne dla wszystkich Użytkowników.
Nazwa serwisu Numer dostepowy Aktywacja serwisu Częstotliwość Godzina
Ollando 60508/60528 MAM 3 razy w tygodniu 16:00
• 60508 /60528– numer dla aktywacji serwisów dla abonentów sieci T-mobile/ORANGE/PLUS/PLAY
2. Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium z numeru 60508/60528 SMS/MMS MT to 5 zł; 6,15 zł z VAT
3. Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
4. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej.
5. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu
6. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu
7. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP MAM, na numer 60508/60528 ( koszt za SMS wynosi 0 PLN).
8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie
9. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM
10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis
11. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów

12. Aby stanąć przed szansą wygrania nagrody promowanej na stronie serwisu, należy pozostać aktywnym w usłudze Subskrypcyjnej przez cały okres trwania (01-02-2014 do 01-07-2014)  oraz wysłać drogą mailową odpowiedź na pytanie: „Dlaczego uważasz, że to Ty powinieneś zostać zwycięzcą tej nagrody?” Odpowiedź należy wysłać na adres: pl@ollando.com Wygrywa najbardziej kreatywna odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.

13. Wyboru najbardziej kreatywnej odpowiedzi dokona specjalnie powołana w tym celu komisja konkursowa Organizatora.

14. Lista nagród
Bon upominkowy                           2000 PLN
Gadżety (iPhone, iPad)                 2500 PLN

15. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą telefoniczną przez reprezentanta Działu Obsługi Klienta Ollando w ciągu 7 dni od zakończenia okresu promocji.

16. W Konkursie  nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, firmy Crosmo oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.

17. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi

18. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)15. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego

19. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione

20. Reklamacje dotyczące Serwisu MT należy przesłać na adres poczty e-mail: pl@ollando.com Infolinia: 0223071398. (Bez dodatkowych opłat poza kosztami użytkowania telefonu komórkowego). Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, którego reklamacja dotyczy oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu drogą e-mail. Reklamacje złożone w formie innej niż drogą email, a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

§3. Odpowiedzialność

1. CROSMO oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie
2. CROSMO nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy
3. CROSMO nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, CROSMO uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia system
4. Niezależnie od powyższych ustaleń CROSMO ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, CROSMO nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
5. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność
6. CROSMO zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych
7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, CROSMO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne
2. OLLANDO zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://www.ollando.com/pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

© 2011 CROSMO B.V.