Uslovi i odredbe akcije

promóciós Részvételi
1. Ovi Promotivni uslovi i odredbe se odnose na uslugu Ollando koju organizuje kompanija Crosmo B.V., sa registrovanim sedištem na adresi (Crosmo B.V., Zekeringstraat 17; 1014 BM; Amsterdam, Holandija).
2. Promotivni uslovi i odredbe i Opšti uslovi i odredbe kompanije Crosmo B.V. primenjuju se na svakog krajnjeg korisnika i obavezujući su za svakog krajnjeg korisnika koji učestvuje u promotivnoj kampanji. Učešćem u jednoj od naših promotivnih kampanja, krajnji korisnik je saglasan sa Opštim uslovima i odredbama i Promotivnim uslovima i odredbama navedenim ispod.
3. Kampanje su usmerene na pojedince, stare najmanje 18 godina, koji će se registrovati za uslugu Ollando tokom promotivne kampanje. Svrha kampanja je promovisanje usluge Ollando.
4. Period učešća je naveden u promotivnoj kampanji. Informacija se može pronaći na dnu stranice. Dobitnik nagrade koja je u pitanju se određuje najtačnijim odgovorima na pitanja. Maksimalni broj pitanja je 48 po učešću. U roku od 7 dana po okončanju takmičenja dobitnik nagrade će biti kontaktiran SMS-om, e-poštom ili telefonom. Ukoliko pravi dobitnik nagrade očigledno nije dostupan, pokušaćemo najviše do dva puta da odredimo drugog dobitnika nagrade. Neće biti korespodencije u vezi sa rezultatom i dodeljivanjem nagrade. O tome odlučuju administrativni podaci ogranizatora.
5. Dobitnik plaća svu poštarinu, kurira i/ili bankarske naknade. Ukoliko je vrednost nagrade preko (450 evra) obavezni porez na igre na sreću će se naplatiti iz vrednosti nagrade. Crosmo B.V. će urediti umanjenje i prijavljivanje poreza na igre na sreću.
6. U slučaju bilo kakvih patentih ili latentnih defekata u nagradama ili bilo kakvog oštećenja nastalog prilikom isporuke (otpremanja) nagrade, Crosmo B.V. neće snositi odgovornost za isto.
7. Sve osvojene nagrade će se isporučiti na adresu krajnjeg korisnika u roku od 21 dan. U ovu svrhu, krajnji korisnik mora dati važeću adresu kompaniji Crosmo B.V.. U slučaju gotovinske nagrade, iznos će biti uplaćen na broj računa koji odredi dobitnik.
8. Crosmo B.V. zadržava pravo da zameni promotivnu nagradu za drugu u istoj ili većoj vrednosti ukoliko promotivna kampanja ima manje od 50 učesnika po isteku perioda za učešće.
9. Ukoliko se proizvodi više ne mogu isporučiti ili više nisu u skladištu, Crosmo B.V. zadržava pravo da ponudi novčani iznos kao alternativu ili da potpuno ili delimično zameni svaku od nagrada. Ukoliko se nagrada zameni iznosom u gotovini, nagrada mora biti u istoj ili većoj vrednosti. Nagrada se mora prihvatiti kao što je ponuđena i ne može se preneti na drugo lice ili podeliti.
10. Dobitnik daje dozvolu da se njegovo ili njeno ime, mesto stanovanja i fotografija koriste na veb sajtovima Crosmo B.V. u promotivne svrhe.
11. Zaposleni i članovi porodice zaposlenih kompanije Crosmo B.V. (i njenih filijala) kao i svi ostali koji su uključeni u promotivne kampanje koje su u pitanju (uključujući oglašivače ili proizvođače) isključeni su iz učešća.
12. Crosmo B.V. zadržava pravo da prilagodi, izmeni ili dopuni ove Promotivne uslove i odredbe (uključujući Opšte uslove i odredbe) u bilo koje vreme. Stoga vam savetujemo da se redovno konsultujete sa Promotivnim uslovima i odredbama i Opštim uslovima i odredbama.13. Crosmo B.V. zadržava pravo – po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja – da izmeni Promotivne uslove i odredbe ili da okonča, suspenduje ili promeni promotivnu kampanju, uključujući ali se ne ograničavajući na situacije u kojima postoje greške u softveru i/ili hardveru i na druge tehničke i/ili pravne razloge. Sadržaj Promotivnih uslova i odredbi i Opštih uslova i odredbi je podložan slovnim greškama i tumačenju.
14. Crosmo B.V. ima registrovano sedište u Amsterdamu i registrovana je u Privrednoj komori pod brojem (kvk broj i pdv broj). Molimo vas da sve dopise u vezi sa Uslugama sadržaja ili ovim Promotivnim uslovima i odredbama šaljete na adresu Crosmo B.V., Zekeringstraat 17; 1014 BM; Amsterdam, Holandija. [email protected] ili prijavite probleme telefonom na 0113216882. (Poziv je besplatan, isključujući troškove za korišćenje vašeg mobilnog telefona).